هدر

با وجود رشد 12 درصدی در سال 94، وام بخش خدمات 4 برابر کشاورزی است

کشاورزی 27 درصد تسهیلات بانکی‌اش را صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید کرد

احسان شمشیری: عملكرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1394 به بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد كه بخش كشاورزی با جذب رقم 23 هزار و 771 میلیارد تومان تسهیلات، سهم 9/8 درصدی از كل تسهیلات بانك‌ها داشته و از این رقم بیش از 65 درصد برای سرمایه در گردش، 2/20 درصد برای ایجاد، 2/7 درصد برای توسعه، 1/4 برای خرید كالای شخصی صرف شده است. 
احسان شمشیری: عملكرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1394 به بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد كه بخش كشاورزی با جذب رقم 23 هزار و 771 میلیارد تومان تسهیلات، سهم 9/8 درصدی از كل تسهیلات بانك‌ها داشته و از این رقم بیش از 65 درصد برای سرمایه در گردش، 2/20 درصد برای ایجاد، 2/7 درصد برای توسعه، 1/4 برای خرید كالای شخصی صرف شده است. 
نكته مهم در جذب تسهیلات این بخش آن است كه معادل 4/27 درصد تسهیلات بخش كشاورزی جذب ایجاد وتوسعه واحدها شده و این نكته نشان دهنده انجام امور توسعه‌ای در بخش كشاورزی است و می‌توان در سال‌های آینده نتیجه چنین تحولاتی را مشاهده كرد. در بخش كشاورزی معادل 2/20 درصد تسهیلات برای ایجاد و 2/7 درصد برای توسعه واحدها هزینه شده است كه نشان دهنده تحول مناسبی در بخش كشاورزی  است.
 
وام خدمات 4 برابر کشاورزی 
مقایسه ارقام تسهیلات بخش‌های اقتصادی در 9 ماه اول سال 94 نشان می‌دهد كه بخش خدمات 5/37 درصد، صنعت و معدن 1/29 درصد، بازرگانی 14 درصد، مسكن و ساختمان 4/10 درصد،  كشاورزی 9/8 درصد كل تسهیلات را به‌خود اختصاص داده‌اند. سهم ایجاد واحدهای جدید و توسعه واحدها نیز به‌عنوان بخش توسعه‌ای فعالیت‌های اقتصادی، همچنان سهم كمی را به‌خود جلب كرده و ایجاد واحدهای جدید 3/10 درصد معادل 27 هزار و 443 میلیارد تومان و توسعه واحدها معادل 4/5 درصد معادل 14 هزار و 418 میلیارد تومان از تسهیلات را به‌خود اختصاص داده  و در مجموع سهم ایجاد و توسعه واحدها از كل تسهیلات 7/15 درصد كل تسهیلات بانك‌ها بوده است.  سهم سرمایه در گردش بالاترین سهم را در اهداف دریافت تسهیلات بانك‌ها داشته و در بخش تسهیلات بخش صنعت و معدن 83 درصد، در بخش بازرگانی 70 درصد، در بخش كشاورزی 65 درصد، در بخش خدمات 56 درصد، و  در بخش مسكن و ساختمان 19 درصد كل تسهیلات را جذب كرده است. بانك‌های كشور با پرداخت 266 هزار و 498 میلیارد تومان تسهیلات با رشد 9/11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، مبلغ 28 هزار و 330 میلیارد تومان تسهیلات بیشتر نسبت به سال 93 پرداخت كرده‌اند.  از این میزان معادل 167 هزار و 693 میلیارد تومان و معادل 9/62 درصد و نزدیك به 63 درصد به تأمین سرمایه در گردش بخش‌های اقتصادی تعلق گرفته و همچنان به‌خاطر ركود اقتصادی موجود، سرمایه در گردش بیشترین سهم را در تسهیلات داشته است. مقایسه ارقام تسهیلات بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد كه بخش خدمات 5/37 درصد، صنعت و معدن 1/29 درصد، بازرگانی 14 درصد، مسكن و ساختمان 4/10 درصد،  كشاورزی 9/8 درصد كل تسهیلات را به‌خود اختصاص داده‌اند. 
 
سهم 83 درصدی سرمایه در گردش از تسهیلات صنعت و معدن 
سهم سرمایه در گردش بالاترین سهم را در اهداف دریافت تسهیلات بانك‌ها داشته و در بخش تسهیلات بخش صنعت و معدن 83 درصد، در بخش بازرگانی 70 درصد، در بخش كشاورزی 65 درصد، در بخش خدمات 56 درصد، و  در بخش مسكن و ساختمان 19 درصد كل تسهیلات را جذب كرده است.  
 
سهم 7/15 درصدی ایجاد و توسعه واحدها 
سهم ایجاد واحدهای جدید و توسعه واحدها نیز به‌عنوان بخش توسعه‌ای فعالیت‌های اقتصادی، همچنان سهم كمی را به‌خود جلب كرده و ایجاد واحدهای جدید 3/10 درصد معادل 27 هزار و 443 میلیارد تومان و توسعه واحدها معادل 4/5 درصد معادل 14 هزار و 418 میلیارد تومان از تسهیلات را به‌خود اختصاص داده  و در مجموع سهم ایجاد و توسعه واحدها از كل تسهیلات 7/15 درصد كل تسهیلات بانك‌ها بوده است. در بخش صنعت و معدن تنها 4/7 درصد تسهیلات برای ایجاد واحدهای جدید و 8/4 درصد برای توسعه واحدها صرف شده است. اما در بخش كشاورزی معادل 2/20 درصد تسهیلات برای ایجاد و 2/7 درصد برای توسعه واحدها هزینه شده است كه نشان دهنده تحول مناسبی در بخش كشاورزی است. در بخش ساختمان و مسكن نیز بیشترین سهم را خرید مسكن با 7/38 درصد تسهیلات این بخش به‌خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، 6/1 درصد كل تسهیلات بخش‌های اقتصادی صرف تعمیرات، 9/8 درصد صرف خرید كالای شخصی، 9/4 درصد صرف خرید مسكن، و 6 درصد برای سایر امور هزینه شده است. 
 
رشد 17 درصدی سرمایه در گردش
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه سال‌جاری مبلغ 9/1676 هزار میلیارد ریال معادل 9/62 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 9 ماهه سال گذشته مبلغ 4/248 ‌هزار میلیارد ریال معادل‌ 4/17 درصد افزایش داشته است. بخش خدمات بیشترین تسهیلات را جذب كرده است.  بخش خدمات كه از نظر اقتصاد‌دانان بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال سریع با هزینه كمتر نسبت به صنعت دارد، در 9 ماه اول سال 94 بیش از 99 هزار و 884 میلیارد تومان معادل 5/37 درصد كل تسهیلات بانك‌ها را جذب كرده اما جالب این است كه 56 درصد این مبلغ معادل  55 هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش این بخش هزینه شده است.  
 
 صنعت و معدن رتبه دوم جذب تسهیلات بانك‌ها  
صنعت و معدن طی 9 ماهه سال‌جاری با 77 هزار و 594 ‌میلیارد تومان معادل 1/29 درصد كل تسهیلات بانك‌ها را جذب كرده که نسبت به 9 ماهه سال گذشته 3790 میلیارد تومان معادل 1/5 درصد  افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه سال جاری معادل 9/643 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 4/38 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 9/1676 ‌هزار میلیارد ریال) است.ملاحظه می‌شود از 9/775 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 83 درصد آن (مبلغ 9/643 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری می‌باشد.
 
بخش بازرگانی در رتبه سوم
در رتبه سوم جذب تسهیلات بانك‌ها، بخش بازرگانی با 37 هزار و 484 میلیارد تومان قرار دارد كه 14 درصد كل تسهیلات را جذب كرده و ‌70 درصد آن برای سرمایه در گردش، 15 درصد برای امور مختلف، 6 درصد خرید كالای شخصی، 4 درصد توسعه و 7/3 درصد برای ایجاد واحدهای جدید هزینه شده است.  
 
مسكن و ساختمان در رتبه چهارم 
بخش مسكن و ساختمان نیز با 27 هزار و 674 میلیارد تومان در رتبه چهارم جذب تسهیلات بانك‌ها بوده است كه سهم آن معادل 4/10 درصد از كل تسهیلات بانك‌ها است. بیش از 38 درصد تسهیلات این بخش برای خرید مسكن، 19 درصد برای سرمایه در گردش، 19 درصد برای ایجاد واحدهای جدید و 10 درصد برای تعمیرات صرف شده است. بانك مركزی تأكید دارد كه همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.  بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
 
(شماره 59 مجله اقتصاد سبز)

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه